1. ზოგადი დებულებები

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «ТРИСКИРАН» (далее – Оператор).

 1. ოპერატორი აყენებს მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანი და პირობები მათი საქმიანობის უფლებებისა და თავისუფლებების კაცი და მოქალაქე დამუშავება პირადი მონაცემების, მათ შორის, მათი უფლებების დაცვა კონფიდენციალურობის, პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის.
 2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://triskirun.ru.

2. Основные понятия, используемые в Политике

 1. პირადი მონაცემების ავტომატური დამუშავება - პერსონალური მონაცემების დამუშავება კომპიუტერის საშუალებებით;
 2. პერსონალური მონაცემების დაბლოკვა - პირადი მონაცემების დამუშავების დროებითი შეწყვეტა (გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა გადამუშავება აუცილებელია პირადი მონაცემების დაზუსტებისთვის);
 3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://triskirun.ru;
 4. პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემა - პერსონალური მონაცემების მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს მონაცემთა ბაზებს და უზრუნველყოფენ საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ტექნიკური საშუალებების დამუშავებას;
 5. პერსონალური მონაცემების დეფერაციალიზაცია არის ქმედება, რის შედეგადაც შეუძლებელია განსაზღვროს დამატებითი ინფორმაციის გამოყენება კონკრეტული მომხმარებლის ან სხვა პირადი მონაცემების საგანი პირადი მონაცემების გარეშე;
 6. დამუშავება პირადი მონაცემების - ნებისმიერი ოპერაცია (ოპერაცია) ან კომპლექტი ქმედებები (ოპერაცია) გამოყენება ავტომატიზირებული მოწყობილობები ან მის გარეშე ასეთი საშუალებების გამოყენებას, პერსონალური მონაცემების, მათ შორის, კოლექცია, ჩაწერა, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, მოდიფიკაცია), მოპოვება, გამოყენება, გადაცემა (გავრცელების, რომელიც უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობის), დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, განადგურება პირადი მონაცემების;
 7. ოპერატორი - საჯარო დაწესებულება, მუნიციპალიტეტის, იურიდიული ან ფიზიკური პირი, მარტო ან სხვებთან ერთად, ორგანიზება და (ან) ახორციელებს დამუშავება პირადი მონაცემების, ასევე განსაზღვრის მიზნით დამუშავების პირადი მონაცემების, შემადგენლობის პერსონალური მონაცემები უნდა იყოს დამუშავებული, ქმედებები (ოპერაციების) მიმართ პერსონალური მონაცემებით;
 8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://triskirun.ru;
 9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://triskirun.ru;
 10. პერსონალური მონაცემების უზრუნველყოფა - პირადი მონაცემების გამჟღავნება კონკრეტული პირის ან პირთა გარკვეული წრის მიმართ;
 11. განაწილების პირადი მონაცემების - ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს გამჟღავნება პირადი მონაცემები განუსაზღვრელ პირთა რაოდენობა (პირადი მონაცემები) და გაეცნო არსებულ პერსონალურ მონაცემებს საზოგადოების, მათ შორის გამჟღავნება პირადი მონაცემები მედიაში, განთავსება საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ქსელების ან ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა პირადი მონაცემების ნებისმიერი სხვა გზით;
 12. პირადი მონაცემების საზღვრის გადაკვეთა - უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე პირადი მონაცემების გადაცემის უცხო სახელმწიფოს, უცხოური ფიზიკური ან უცხოური იურიდიული პირის გადაცემა;
 13. განადგურება პირადი მონაცემები - ნებისმიერი ქმედება, რის შედეგადაც პირადი მონაცემები განადგურებულია შეუქცევადად უუნარობა შემდგომი აღდგენა შინაარსი პერსონალური მონაცემების პირად მონაცემებს საინფორმაციო სისტემა და (ან), რის შედეგადაც, ჩაწერის მედია განადგურდა პირადი მონაცემები.

3. ოპერატორს შეუძლია დამუშავდეს მომხმარებლის პირადი მონაცემები

 1. გვარი, სახელი, პატრონიზმი;
 2. ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
 3. წელი, თვე, დაბადების თარიღი და ადგილი;
 4. ფოტოები;
 5. ასევე საიტზე არის დამუშავების ანონიმური მონაცემების სია (მათ შორის ფაილი «cookie») დახმარებით ინტერნეტი სტატისტიკის სამსახური (Yandex და Google Analytics metrics და სხვ.)
 6. ზემოთ მოყვანილი მონაცემები კიდევ უფრო შეჯამებულია ტექსტში და პოლიტიკის ერთობლიობა პერსონალური მონაცემების ზოგადი კონცეფციაა.

4. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები

 1. Цель обработки персональных данных Пользователя — ელ.ფოსტის გაგზავნით მომხმარებლის ინფორმირება; ვებ-გვერდზე განთავსებული სერვისების, ინფორმაციის ან / და მასალების მომხმარებლისთვის დაშვების უზრუნველყოფა.
 2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты contact@triskirun.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
 3. მომხმარებლის სტატისტიკური მომსახურების გამოყენებით შეგროვებული მომხმარებლის საიდუმლო მონაცემები ემსახურება საიტის მომხმარებელთა ქმედებების შესახებ ინფორმაციას, გააუმჯობესოს საიტის ხარისხი და მისი შინაარსი.

5. პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი

 1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://triskirun.ru. შესაბამისი ფორმების შევსებით ან / და პერსონალური მონაცემების ოპერატორს გაგზავნით, მომხმარებელი თანახმაა ამ პოლიტიკით.
 2. ოპერატორი დამუშავებას უპასუხისმგებლო მონაცემებს მომხმარებლის შესახებ, იმ შემთხვევაში, თუ ეს დაშვებულია მომხმარებლის ბრაუზერის პარამეტრებში (ქუქი-ფაილების შენახვა და JavaScript ტექნოლოგიის გამოყენების საშუალება).

6. შეგროვების, შენახვის, გადაცემის და სხვა სახის პერსონალური მონაცემების დამუშავების ბრძანება

ოპერატორის მიერ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია იურიდიული, ორგანიზაციული და ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელებით, რაც აუცილებელია პერსონალური მონაცემების დაცვის სფეროში არსებული კანონმდებლობის მოთხოვნებთან სრულად შეესაბამება.

 1. ოპერატორი უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებას და იღებს ყველა შესაძლო ზომას, რომელიც გამორიცხავს არაუფლებამოსილი პირების პირადი მონაცემების ხელმისაწვდომობას.
 2. მომხმარებლის პირადი მონაცემები არასდროს, არავითარ პირობებში, გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც დაკავშირებულია მიმდინარე კანონმდებლობის განხორციელებასთან.
 3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
 4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. პირადი მონაცემების გადაკვეთა

 1. ოპერატორს, პირადი მონაცემების საზღვრის გადაკვეთის დაწყებამდე, უნდა უზრუნველყოს, რომ უცხო სახელმწიფო, რომლის მიხედვითაც პერსონალური მონაცემების გადაცემა მიზნად ისახავს პირადი მონაცემების სუბიექტების უფლებების საიმედო დაცვას.
 2. საზღვრისპირა გადაცემის პირადი მონაცემების უცხო ქვეყნებში, რომლებიც არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს წერილობითი თანხმობის პირადი მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემის პირადი მონაცემების და / ან შესრულების ხელშეკრულება, პარტია, რომელიც არის საგანი პირადი მონაცემები.

8. დასკვნითი დებულებანი

 1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты contact@triskirun.ru.
 2. ეს დოკუმენტი ასახავს პოლიტიკის ნებისმიერ ცვლილებას ოპერატორის მიერ პირადი მონაცემების დამუშავებისათვის. პოლიტიკა მოქმედებს ვადის განმავლობაში, სანამ იგი არ შეიცვლება ახალი ვერსიით.
 3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://triskirun.ru/policy/.